USB键鼠模拟器方案


概述

          CH554模拟USB键盘鼠标,可以实现自定义键鼠功能,包括自由配置组合键,自定义按键触发方式,自定义键值上传等。

          使用示意图如下:

          模拟键鼠包含多个中断上下传端点,通过其中的一个中断下传端点可进行键值配置,正常使用中即可配置,配置完成立即生效,无需重启或复位,配置工具如下图:

方案简介

  方案名称  方案特点
CH554/CH558模拟键鼠方案

  1、即插即用,免安装驱动,支持多系统;

  2、支持自定义按键触发;

  3、可定制按键数目;

  4、支持配置上传键值,配置完成立即生效,无需重启或复位;

  5、支持上电弹出网页,弹出时间可配置;

  6、支持在线配置网页,配置完成立即生效,无需重启或复位;

  7、看门狗开启,防死机;

  8、支持双向中断传输;

          CH558和CH554芯片资源如下表所示:

应用场景


方案提供形式

         > 提供例子程序;

         > 提供定制开发服务;