CH32V103相关资料汇总

1、CH32V103数据手册:http://www.wch.cn/downloads/CH32V103DS0_PDF.html

2、CH32V103应用手册:http://www.wch.cn/downloads/CH32xRM_PDF.html

3、CH32V103官方例程:http://www.wch.cn/downloads/CH32V103EVT_ZIP.html

4、 CH32V103R8T6核心板原理图 

icon_pdf.gifCH32V103R-R0-1v2.pdf

 

请问有没资料说明从stm32迁移代码需要改动要点?


CH32V103和CH32F103的资源区别如下,CH32F103为M3内核

1.png


为什么三角函数只能识别局部变量啊,定义了全局变量他就报错了


报的错误方便截下图贴出来,应该是定义成全局变量后,RAM超出了报错。


请问有没有CH32V103驱动ch340的例程?CH32V103与CH32V307共用应用手册吗?看资料它们俩属于RISC-V中的不同内核。如果不能共用,期待尽快推出CH32V307的应用手册


你好,CH32V307和CH32V103在内核和外设上有一些区别,CH32V307应用手册将会于近期上传官网


请问:哪里有关于CH32V103的定时器中断说明和示例?


@颜锦奎,您好,附件为定时器中断示例,关于定时器中断说明,请参考CH32V103应用手册

icon_rar.gif6、定时器中断.zip是否关于 CH32V103 芯片 RISC-V CSR寄存器相关的说明及RISC-V 相关的学习资料?


您好,关于RISC-V CSR寄存器的相关说明,可以参考附件RISC-V特权指令手册。关于RISC-V相关的学习资料,可以结合参考我们CH32V103应用手册、EVT例程等学习。

CH32V103应用手册:http://www.wch.cn/downloads/CH32xRM_PDF.html

CH32V103 EVT例程: http://www.wch.cn/downloads/CH32V103EVT_ZIP.html

icon_pdf.gifriscv-privileged.pdfCH32V103 官方例程中,有关ADC部分的校准函数:int16_t Get_CalibrationValue(ADC_TypeDef *ADCx)

能解释一下,这个函数的计算原理吗?


您好,该函数主要用于在初始化的时候对ADC进行校准,获得一个精确的校准值。函数中首先利用for循环获得10个校准值,然后再利用for从小到大排列,然后再利用for循环对中间6个值进行累加,然后再除以6得到一个平均值,根据这值和2048比较,得到偏移误差多少,然后程序中ADC值根据这偏移值就得到一个较为精确的结果。


那例程中:

    for(i = 0; i < 10; i++){

        for(j = 0; j < 10; j++)

        {

            if(buf[j] > buf[j + 1])

            {

                t = buf[j];

                buf[j] = buf[j + 1];

                buf[j] = t;

            }

        }

    }

是不是有问题?应该写成下面这样吧!

    for(i = 0; i < 10; i++){

        for(j = 0; j < 9; j++)

        {

            if(buf[j] > buf[j + 1])

            {

                t = buf[j];

                buf[j] = buf[j + 1];

                buf[j+1] = t;

            }

        }

    }您好,例程中也是没问题的,如下图

image.png


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录